La Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter és una corporació de dret públic creada per a protegir l’aigua del riu Ter i els seus aqüífers i vetllar perquè la seva disponibilitat quedi garantida per a tot els usos, és a dir: el proveïment municipal dels 40 municipis de la plana del Baix Ter que en formen part, el desenvolupament de l’agricultura, el turisme i la indústria, i el sosteniment hidroecològic dels recs històrics, les zones humides i el paisatge.

Notícies

Llegeix les novetats més destacades de la Comunitat d’Usuaris de l’Aigües del Baix Ter.

Premsa

La Comunitat d’Usuaris de l’Aigües del Baix Ter als mitjans de comunicació.