Estatuts

Preàmbul

El Baix Ter és una comarca natural constituïda per la plana fluviodeltàica del riu i els contraforts dels turons adjacents. El riu ha estat tradicionalment una font de riquesa per tots els municipis de la plana. Al seu entorn s’ha vertebrat un territori on les persones hi desenvolupem nombroses activitats, tant agràries com industrials. La bellesa del paisatge ha facilitat una important activitat turística i de lleure. Al mateix temps, que la natura manté un gran dinamisme i complexitat, facilitant que a redós del riu es mantinguin àrees de gran valor natural.

El transvasament d’aigua del Ter cap a l’àrea metropolitana de Barcelona, implementat per la Llei 15/1959 anomenada “del Ter”, té elevades exportacions des de fa dues dècades assolint en anys hidrològicament normals més de la meitat de l’aigua del riu. Aquest transvasament, juntament amb la irregularitat pluviomètrica pròpia del clima mediterrani i les previsions que es desprenen respecte al canvi climàtic, ocasiona una problemàtica mediambiental i social que es pot agreujar més en el futur.

Els nous instruments de la legislació europea i el propi sentit comú, recomanen una gestió sostenible dels recursos. La Directiva 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre del 2000, per la que s’estableix un marc comunitari d’actuació en l’àmbit de la política d’aigües (coneguda com a “Directiva marc de l’aigua”); i les legislacions espanyoles i catalanes que se’n deriven (entre d’altres: el Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’aigües i el Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya), regulen el dret dels usuaris d’aigua a constituir una Comunitat d’Usuaris per tal de defensar el bon ordre de l’aprofitament, els drets dels ciutadans a l’ús del recurs, participar juntament amb l’administració en la gestió de l’aigua i implementar mesures que permetin fer-ne un ús sostenible, entre d’altres.

La Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter, és una corporació de dret públic (article 82.1 de l’esmentat text refós de la Llei d’aigües), que engloba els 38 municipis inclosos en la massa d’aigua 33 que inclou l’aqüífer al·luvial del Baix Ter, el Daró i cubeta de Celrà. Tots els usuaris d’aigua (tan subterrània com superficial) d’aquest territori tenim dret a formar-ne part. D’aquesta manera, podem participar en la presa de decisions sobre l’aigua del Ter i poder vetllar per les necessitats d’aigua actuals i futures, tan pel medi natural, com per la diversitat d’activitats que es desenvolupen en el Baix Ter.

A continuació adjuntem l’articulat complet dels estatuts, de consulta i descarrega lliure.