Normativa

RDL 1/2001, de 20 de juliol. 
Text refós de la llei d’aigües.

DL 3/2003, de 4 de novembre
Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya.