Notícies

Convocatòria de Junta general, divendres 1 de desembre 2017

13 nov. 2017

 

Es convoca a les 18.00 h en primera convocatòria i a les 18.15 h en segona, a la seu social de l’entitat ubicada al Mas Badia de Canet de la Tallada, municipi de La Tallada d’Empordà, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera Junta General del 22 de juny de 2017.
2. Informacions sobre l’acord de la Taula del Ter, signat el passat 2 d’agost de 2017.
3. Prospectiva àrea tècnica.
4. Participació de la Junta en el Pla d’Especialització i Competitivitat Territorial Girona regió sensible a l’aigua.
5. Estat de la proposta de conveni amb l’Agència Catalana de l’Aigua.
6. Pressupost de l’entitat per l’any 2018 i cànon a repercutir pel manteniment ordinari de la JCUABT.
7. Precs i Preguntes.

Josep M. Rufí i Pagès. President
Francesc Camps i Sagué. Secretari

La Tallada d’Empordà, 10 de novembre de 2017

La documentació de la Junta General romandrà dipositada a la seu de la Junta Central, per tal que els ens i les persones interessades la puguin consultar.

20171201 Documentació Junta General