Notícies

Informació del contracte menor de serveis per a la l’actualització del model numèric dels aqüífers del Baix Ter. Exp 2020_03.

15 jul. 2020

L’objectiu és l’adquisició, actualització i elaboració de dades específiques que regeixen i condicionen el comportament hidrogeològic de l’aqüífer superficial i profund del Baix Ter (Massa 33), per tal de nodrir i actualitzar el model numèric existent amb dades corresponents al període 2015-2019 i 1r trimestre de 2020. Es tracta de recollir, per al període de referència, el conjunt de dades que permetin actualitzar el balanç hidrogeològic global i per anys de la Massa 33. Així doncs, es sol·licita de revisar i actualitzar tota aquella informació de base que permeti elaborar les sèries temporals de la recàrrega (anàlisi de la infiltració pluviomètrica), les dotacions de reg per usos i els seus retorns, les extraccions d’aigües subterrànies i superficials (d’abastament, agropecuàries, industrials, recreatives, etc.), els cabals circulants superficials (rius, rieres, recs…), les fluctuacions de nivell piezomètric, les variacions en el quimisme i la qualitat de l’aigua subterrània (compostos nitrogenats, conductivitat elèctrica, clorurs i altres compostos d’interès, etc.).

Quadre de característiques de la contractació    Plec de bases administratives   Plec de bases tècniques   Resolució de la mesa de contractació   Resolució de Presidència

Aquesta actuació es circumscriu a l’operació “Consolidació, especialització i projecció territorial de la Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter” en el marc del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial “Girona, regió sensible a l’aigua”. Esta finançada per la Generalitat de Catalunya, el programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, la Diputació de Girona i la pròpia Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter.