Notícies

Contracte menor de serveis per a l’adquisició de dendròmetres i sensors d’humitat al sòl. Exp 2020_02.

18 juny 2020

L’objectiu d’aquesta contractació és l’adquisició i instal·lació de dos dendròmetres i una estació de monitorització d’humitat en el sòl en dues parcel·les de pollancres a l’àmbit del baix Ter per a desenvolupar les activitats previstes en la operació CONSOLIDACIÓ, ESPECIALITZACIÓ I PROJECCIÓ TERRITORIAL DE LA JUNTA CENTRAL D’USUARIS D’AIGUA DEL BAIX TER.

Aquests aparells serveixen per mesurar l’increment de diàmetre del tronc de l’arbre, en el cas que ens ocupa de pollancres, amb una alta precisió. Aquest increment o decrement del diàmetre del tronc esta relacionat amb la evapotranspiració del cultiu i això amb la disponibilitat d’aigua al sòl. Alhora també, s’instal·laran diversos sensors de mesura de contingut volumètric d’aigua al sòl, a diferents fondàries, que permetrà conèixer la disponibilitat d’aigua del sòl per part de la pollancreda i com aquesta es va transpirant pels pollancres i d’aquesta manera determinar el consum d’aigua.

Quadre de característiques   Plec de Bases administratives    Plec de bases tècniques   Proposta de la mesa de contractació   Resolució de Presidència

Aquesta actuació es circumscriu a l’operació “Consolidació, especialització i projecció territorial de la Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter” en el marc del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial “Girona, regió sensible a l’aigua”. Esta finançada per la Generalitat de Catalunya, el programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, la Diputació de Girona i la pròpia Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter.