Notícies

Informació dels contractes menors de serveis. Exp 2020_04 i Exp 2020_05

14 ag. 2020

L’objecte de l’expedient de contratació 2020_04 és l’adquisició de dos equips informàtics, un de fixe anomenat estació de treball, amb la seva corresponent pantalla amb una elevada resolució gràfica per a la construcció i gestió del model numèric dels aqüífers del Baix Ter, i un ordinador portàtil per a la recollida d’informació a camp. La recollida de dades de camp i la seva elaboració que regeixen i condicionen el comportament hidrogeològic de l’aqüífer superficial i profund del Baix Ter (Massa 33), és indispensable per nodrir i actualitzar el model numèric a desenvolupar dels aqüífers del Baix Ter. Aquest model és gestionarà amb l’estació de treball informàtica amb la seva corresponent resolució visual i de càlcul que ha de permetre la correcte simulació d’esdeveniments que puguin tenir conseqüències sobre els aqüífers. La modelització de nous esdeveniments (noves extraccions, contaminacions puntuals sobre els aqüífers i la seva dispersió, noves recàrregues tan naturals, com artificials, etc) han de permetre conèixer la seva incidència sobre els aqüífers del Baix Ter, tan des d’un punt de vista qualitatiu com quantitatiu.

Resolució d’inici del procediment   Quadre de característiques   Plec de bases administratives    Proposta d’adjudicació     Resolució d’adjudicació

L’objecte de l’expedient 2020_05 és la contractació de serveis tècnics per a la c aracterització hídrica dels recs històrics del baix Ter per a l’establiment de protocols de protecció i gestió dels mateixos. Aquest estudi s’emmarca en el conjunt de tasques a desenvolupar relatives a l’adquisició de coneixement, la gestió hidrològica i protecció de l’aigua del riu Ter i dels seus aqüífers, i en vetllar perquè la disponibilitat d’aquest recurs, tant en quantitat com en qualitat, quedi garantida per a tot els usos, siguin directes o indirectes; això és: el proveïment municipal, el desenvolupament de la agricultura, el turisme, la indústria i, en aquest cas, el sosteniment hidrològics dels recs històrics com a vectors d’aigua fonamentals per a la conservació de les zones d’interès ambiental i pasisatgístic associades (zones humides interiors, boscos de ribera, llacunes litorals, franges de connectivitat ecològica, etc.) i com a eixos de recàrrega potencial dels aqüífers.

Resolució inici del procediment     Quadre de característiques    Plec de bases administratives    Plec de prescripcions tècniques    Proposta d’adjudicació    Resolució de contractació

Aquesta actuació es circumscriu a l’operació “Consolidació, especialització i projecció territorial de la Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter” en el marc del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial “Girona, regió sensible a l’aigua”. Esta finançada per la Generalitat de Catalunya, el programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, la Diputació de Girona i la pròpia Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter.