Notícies

Regularitza el teu pou

30 abr. 2020

REGULARITZACIÓ VOLUNTÀRIA D’APROFITAMENTS D’AIGUA SUBTERRÀNIA EXISTENTS AL BAIX TER

La Junta Central d’Usuaris d’Aigua del Baix Ter, d’acord amb l’Agència Catalana de l’Aigua, vol facilitar als usuaris d’aigua el procés de regularització voluntària dels aprofitaments existents en el Baix Ter.

L’aigua és un bé públic (art.1 del text refós de la Llei d’Aigües) inclòs dins el domini públic hidràulic i gestionat, en el nostre cas, per la Generalitat de Catalunya a través de l’Agència Catalana de l’Aigua. La utilització privativa d’aigua es fa a través d’una autorització (per aprofitaments de menys de 7.000 m3/any) o per concessió (si és superior als 7.000 m3/any) i posterior inscripció al Registre d’Aigües.

Avantatges dels usuaris de tenir els aprofitaments correctament registrats al registre d’aigües

El Registre d’Aigües té caràcter públic, i la inscripció registral és el mitjà de prova de l’existència i situació de la concessió o aprofitament davant de tercers. Els titulars de drets d’aprofitament d’aigües inscrits gaudeixen de protecció administrativa.

La inscripció real dels aprofitaments al Registre d’Aigües és la millor manera de garantir els drets dels usuaris a la utilització de l’aigua. Al  mateix temps, assenta les bases per a desenvolupar les actuacions pertinents per tal de preservar els seus drets i el recurs global pel futur.

La regularització dels aprofitaments a través de la JCUABT estarà exempta de taxes per a l’usuari.

Casuístiques més freqüents que requereixen regularització

  • Canvi de nom del titular de l’aprofitament.
  • Inscripció d’un aprofitament existent no inscrit en el registre d’aigües.
  • Modificació de les característiques d’un aprofitament existent inscrit en el registre d’aigües (fondària del pou, volum d’extracció, ús,…)
  • Modificació d’una autorització existent (que extreu menys de 7.000 m3/any) a una concessió (que extreu més de 7.000 m3/any)
  • Aprofitaments existents que tenen o passen a tenir un aprofitament col·lectiu (per més d’un titular).
  • http://Triptic informatiuPous en desús. Cal una comunicació d’extinció d’un aprofitament

 

Per a més informació:   Triptic informatiu Regularitza el teu pou,   envieu un missatge a: info@aiguabaixter.cat  o truqueu al:  972.780.275 ext 2453